คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเพิ่มเติม
   
การยกเลิกห้องพัก
- ไม่สามารถยกเิลิกการจองที่พักได้
การเลื่อนวันเข้าพัก
- กรณีขอเลื่อนการเข้าพัก ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
   
ข้อห้าม
  ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในบริเวณของทางที่พัก โดยเด็ดขาด
   
   
 
โดยทางโทรศัพท์ 0 87 827 0828
  0 81 925 7878